Edukacja – zajęcia w przedszkolu

Zajęcia objęte podstawą programową 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz dopuszczonych do użytku programach wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu całościowego rozwoju każdego dziecka i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującemu dziecku.

Przedszkole pracuje w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  również wprowadza  projekty edukacyjne opracowane przez dyrektora przedszkola  i nauczycieli.

Zróżnicowanie zajęć ze względu na ich celowości:

 1. Zajęcia z dominacją ruchu.

 2. Zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej.

 3. Zajęcia z dominacją działalności umysłowej.

 4. Spacery – cel rekreacyjny.

 5. Wycieczki – cel dydaktyczny.

 6. Uroczystości przedszkolne.

Czas zajęć w zależności od wieku dzieci w grupie:

 1. Dzieci 3-letnie: od 10 do 15 minut, dzieci powinny być zachęcane, ponieważ udział w zajęciach jest dobrowolny.

 2. Dzieci 4-letnie: I semestr 1 zajęcie obowiązkowe dla całej grupy, czas trwania 15-20 minut, II semestr 2 zajęcia 10-15 minut.

 3. Dzieci 5-letnie: 2 zajęcia obowiązkowe od 20-30 minut.

 4. Dzieci 6-letnie: 2 zajęcia obowiązkowe ok. 30-40 minut.

 5. Zajęcia w grupie mieszanej: biorą udział 2 roczniki dzieci, praca grupowa odbywa się na 2 poziomach.

                                                               Język angielski  

.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość opanowania podstawowych kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego. Mając na uwadze to, że małe dzieci nie umieją skupić uwagi na jednej aktywności przez dłuższy czas, lektor przygotowuje zróżnicowane formy aktywności – już najmłodsze przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, piosenki, bajki.

                                   Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia ruchowe mają na celu: zaspokajać naturalną potrzebę ruchu i rozładowania energii, kształtować prawidłową sylwetkę i rozwijać motorykę małą i dużą, zapewnić dzieciom radość płynącą z indywidualnych osiągnięć i współdziałania, rozwijać pozytywny stosunek do samego siebie, własnego ciała i aktywności ruchowej. Dzieci ćwiczą z różnymi przyrządami: piłką, skakanką, woreczkami, szarfą, wstążką itp. Podczas zajęć wykorzystywana jest również metoda opowieści ruchowej J.G. Thulina (ilustrowanie ruchem według własnego pomysłu słów historyjki opowiadanej /bajki czytanej/wiersza recytowanego przez nauczycielkę).

                                        Rytmika z umuzykalnieniem

Zajęcia wykraczają poza podstawowy zakres rytmiki i umuzykalnienia w przedszkolu. Mają umożliwiać: zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej, uwalnianie napięć, relaksację, kształtowanie właściwych zachowań w grupie rówieśniczej, poznawanie utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej, rozwój muzykalności, poczucie rytmu i wrażliwości przedszkolaków, odbiór i rozumienie innych dziedzin sztuki.
Podczas zajęć dzieci muzykują, czyli śpiewają zbiorowo i indywidualnie, grają na instrumentach perkusyjnych, samodzielnie wykonanych instrumentach, bądź wykorzystując przedmioty codziennego użytku, ilustrują ruchem teksty piosenek, sygnały muzyczne, elementy taneczne, a ponadto realizują zagadnienia twórcze w zakresie melodii, rytmu, tańca, plastyki.

Program zajęć dla młodszych dzieci (3-4-letnich) obejmuje:

 • określanie charakteru słyszanej muzyki,

 • ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne,

 • śpiewanie piosenek,

 • zagadki rytmiczno-melodyczne,

 • dobieranie właściwego ruchu do akompaniamentu,

 • ćwiczenia rozwijające duże grupy mięśniowe,

 • zabawy muzyczno-ruchowe związane z porami roku,

 • tańce integracyjne i pląsy,

 • przygotowanie do występów okolicznościowych w przedszkolu.

Program zajęć dla starszych dzieci (5-6-letnich) obejmuje:

 • rozwijanie pamięci muzycznej,

 • zagadki słuchowe,

 • określanie kierunku linii melodycznej,

 • określanie nastroju słyszanej muzyki,

 • określanie tempa, dynamiki i rejestrów w muzyce,

 • ćwiczenia muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie,

 • dostosowanie ruchu do słyszanej muzyki,

 • reagowanie na sygnały muzyczne,

 • interpretowanie ruchem piosenek,

 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania przy śpiewaniu,

 • śpiewanie piosenek grupowo i solowo z zachowaniem właściwej melodyki, tempa, rytmu dynamiki oraz artykulacji,

 • improwizowanie głosem prostych melodii do podanych tekstów,

 • układanie własnych motywów rytmicznych,

 • granie na instrumentach perkusyjnych,

 • zabawy o charakterze orientacyjnym-porządkowym (szybka reakcja na zmianę ruchu, dynamiki itp.),

 • przygotowywanie imprez okolicznościowych.                                                 

                                                 Zajęcia  plastyczne

 • Podstawowe założenia tych zajęć: „nie ma prac ładnych ani brzydkich”, „chęć, pomysł i proces tworzenia są ważniejsze niż efekt”. Podczas zajęć dzieci: budują poczucie  i wiarę w swoje możliwości, rozwijają chęć działania i kreatywność, ćwiczą umiejętność dokonywania obserwacji, umiejętności analizy i syntezy oraz motorykę ręki i korelację oko-ręka. Pracują z różnymi masami materiałami i narzędziami. Podczas zajęć poznają różne techniki: rysunkowo-graficzne, malarskie, przestrzenne, płaskie. Uczą się tworzyć formy dekoracyjne i użytkowe związane z porami roku, uroczystościami.

                                            Terapia pedagogiczna

Zajęcia ukierunkowane są na pomoc w kształtowaniu i osiąganiu gotowości szkolnej dzieciom wolniej rozwijającym się, doświadczającym trudności edukacyjnych. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Umożliwiają budowanie wiary we własne siły i możliwości, adekwatnej samooceny, motywacji do systematycznej pracy i ćwiczeń.

                    Terapia psychologiczna/konsultacje psychologiczne

Przedszkole współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, ul. Juliusza Słowackiego 45  w których rodzice mogą zasięgnąć opinii psychologicznej i pedagogicznej o dziecku.


                             Dogoterapia,felinoterapia, zooterapia

Oferta zajęć  oparta jest na założeniach terapii kontaktowej wykorzystującej naturalną bliskość  dziecka z psem(dogoterapia), kotem(felinoterapia),zooterapia(innymi zwierzętami np:( konie , alpaki itp) Podczas zajęć dzieci uczą się bezpiecznego postępowania ze zwierzętami oraz ich pielęgnacji. Nabywają nowe kompetencje społeczno-emocjonalne (respektowanie ustalonych zasad, oczekiwanie na swoją kolej, empatia, poczucie odpowiedzialności). Aktywizują zmysły: słuchu, wzroku, dotyku. Mniej obawiają się nowości i zmian w otoczeniu. Zajęcia np: z psem który  swoją spontanicznością i bezwarunkową akceptacją pozwala dzieciom w naturalny sposób zdobyć zaufanie zarówno do ludzi jak i otaczającego  realnego świata. Dzięki interakcji ze zwierzęciem poprawia się ogólny rozwój fizyczny dzieci, w tym ich wytrzymałość i koordynacja ruchów.

                                           Zajęcia ceramiczne

Materiał jaką jest glina ma nieskończoną liczbę możliwości twórczego wykorzystania. Jej plastyczność, temperatura mają kojące działanie, natomiast sam proces uczy pokory wobec materii. Powstałe prace są unikatowe i mają wartość czasu i emocji w nie włożonych. Ale przede wszystkim lepienie z gliny to zabawa. Dzieci tworząc pracę kreują siebie, pozbywając się ograniczeń, stają się twórcze. Dzieci uczęszczające na zajęcia z ceramiki  rozwijają w sobie wiele ważnych cech:

stają się odważne i samodzielne,
• potrafią wyrażać jasno swoje myśli i opinie,
• nie boją się podejmowania nowych wyzwań,
• poznają własną wartość.

                    Warsztaty teatralne – wyjazdy do teatru,muzeum kina

W przedszkolu prowadzimy zajęcia teatralne  mające na celu: pracę nad wyobraźnią, koncentracją, pamięcią, świadomością ciała, oddechem, dykcją, interpretacją tekstu, dialogiem i ruchem scenicznym. Wyjeżdżamy również na spektakle oraz warsztaty teatralne do Teatru Lalek,,Banialuka”

 Zapraszamy do przedszkola Teatrzyki ,,Blaszany bębenek”, ,,Uśmiech” z Krakowa, ,, Bajkowe Skarbki Śląska”i inne.

Uczestniczymy również w warsztatach w muzeach i  dziecięcych seansach filmowych w kinach. Zdobytą wiedzę  dzieci wykorzystują na zajęciach plastycznych i dydaktycznych.

Współpracujemy m.in z Muzeum Zamek , Muzeum Tkacza  w Bielsku-Białej,   Muzeum Wsi w Bestwinie i w Wiśle, Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

                                              Audycje umuzykalniające

Zapraszamy muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach a także muzyków wykonujących wolny zawód na koncerty muzyczne podczas których dzieci poznają instrumenty, utwory muzyczne, słuchają muzyki poważnej. Poznają sławnych kompozytorów. Uczą się jak należy zachowywać się na koncercie.

Realizowane są przykładowe tematy:

Muzyko, pięknie się z Tobą witamy i smyczkiem dźwięki wydobywamy.

Taki jasny, taki ciemny – ze stroika dźwięk przyjemny.

Na perkusji ram , pam  pam  Dziadka do orzechów dobrze znam!

Puzon gra jak zaczarowany dźwiękiem głośnym i szeptanym.

Szybko jak wiatr, czy żółw ociężale grać fletnia Pana nie boi się wcale.

W kolorową podróż ruszamy, brzmień akordeonu chętnie słuchamy.

Melodie z oboju w wiosennym nastroju.

Już gorąco, idzie lato. Zatańczymy! Co Ty na to?

                                                         Lego – Robotyka

Podczas warsztatów Lego Robotyki dzieci z grup starszych  budują własne roboty, wykorzystując w tym celu specjalne zestawy edukacyjne Lego We Do 2.0. Przedszkolaki podczas 60 min pracują w parach. Robotyki w oparciu o klocki Lego uczą się studenci najbardziej pożądanych kierunków technicznych takich jak Automatyka czy Mechatronika, Nauka z zastosowaniem nowych technologii informacyjnych wiąże się z wykorzystaniem określonego oprogramowania i podejmowaniem czynności polegających na programowaniu z użyciem komputera/laptopa, tabletu. Dziecko ze świadomością, że samo napisało program i dzięki temu przedmiot (robot) został wprawiony w ruch, nabiera pewności siebie i poznaje swoje możliwości. Przedszkolak musi dokładanie wiedzieć, jakie ma oczekiwania względem robota (co ona ma robić), robot sam się nie domyśli – dlatego dzięki programowaniu dziecko uczy się dokładanego przekazywania swoich oczekiwań. Programowanie również uczy logicznego myślenia, ponieważ zmusza do zapoznania się z algorytmami i do zrozumienia ich. Ważne jest również wyczucie konsekwencji podanego rozwiązania oraz planowanie działań. Dzięki programowaniu dziecko uparcie zmierza do osiągnięcia celu musi pamiętać o wszystkich zasadach, gdy pominie jakiś etap to program nie będzie działał. Programowanie to przede wszystkim nauka cierpliwości oraz wytrwałości nie zawsze wszystko idzie po myśli dziecka, a odnalezienie błędu niekiedy może potrwać dłuższą chwilę.

                                                 Warsztaty przyrodnicze

Zapraszamy do przedszkola przyrodników , którzy prowadzą różną tematykę zajęć dla dzieci . Współpracujemy  z leśnikami z Nadleśnictwa w Wapienicy https://bielsko.katowice.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna i Węgierskiej Górce https://wegierska-gorka.katowice.lasy.gov.pl/edukacja gdzie dzieci wyjeżdżają na warsztaty edukacyjne a także Klubem Ornitologicznym Zielone SOS http://zielonesos.pl/

Przykładowe tematyki zajęć które odbywają się cyklicznie w  naszym przedszkolu na których dzieci poznają i uczą się :

Mobilne Muzeum Motyli – Budowa i cykl życiowy motyli. Pokaz ponad 25 gablot z motylami z całego świata, w tym największe ćmy świata, ponad 100 gatunków polskich motyli dziennych, bogata kolekcja motyli tropikalnych.

Łuski, zęby i pazury czyli przyrodnicze pogaduchy – W trakcie warsztatów będzie można pogłaskać gekony i agamę, sprawdzić jak mocny uścisk dłoni ma kameleon oraz jak bardzo przyczepne są stopy gekona. Ponadto, można przekonać się, że skóra węża wcale nie jest śliska, czy wreszcie poznać żółwie sekrety.

Co w stawie piszczy czyli żabie sprawy – Do zobaczenia malutkie kumaki, które odznaczają się nieprzeciętnym refleksem oraz przyklejające się żaby. Nie zabraknie też poczciwej ropuchy, która na każde pytanie może tylko przytaknąć. Spotkamy również niezwykle szaloną Agę, która będzie próbować nadmuchać się jak balonik. Ponadto wieczne dziecko, czyli zwierzak, który nigdy nie dorasta, oraz amerykański kuzyn naszej salamandry

Ślimaki to mięczaki – Budowa i cykl życiowy ślimaków, prezentacja polskich gatunków (wstężyki, pomrowy, śliniki) oraz afrykańskich i amerykańskich ślimaków olbrzymich. Opis hodowli ślimaków afrykańskich.

Pajęczaki – Prezentacja żywych ptaszników, skorpionów i innych pajęczaków. Ciekawostki z życia pająków, budowa ciała, sposoby życia.

Straszyki i patyczaki – Czy straszyki są straszne? Czy straszą? Czy patyczaki rzeczywiście wyglądają jak patyczki?

Zwierzęta leśne i ich tropy – Jakie zwierzęta możemy spotkać w naszych lasach? Dlaczego sarenka nie jest żoną jelenia? Prezentacja wybranych gatunków zwierząt wraz z możliwością dotknięcia futra. Odbijanie tropów dzikich zwierząt w glince i ich rozpoznawanie oraz spotkanie z żywym jeżem.

Przyroda budzi się do życia! – Niezwykłe zajęcia o pierwszych oznakach wiosny. Podczas zajęć prezentowane są zwierzęta, które są symbolami wiosny i Wielkanocy.

Słodkie królestwo pszczół – Pokaz ubioru pszczelarskiego, przyrządów do obsługi ula oraz charakterystyka pszczół i znaczenia, jakie mają dla człowieka. Na koniec degustacja kilku rodzajów miodu.

Na tropie mrówek – Z lupą w dłoni przyjrzymy się mrówkom, dowiemy się jak mrówki odnajdują drogę do mrowiska, spróbujemy odnaleźć królową i oczywiście dokładnie obejrzymy jak wygląda mrówczy dom.

Owady wokół nas – Wyjątkowe zajęcia plenerowe, realizowane w ogródku przedszkolnym. Dzieci otrzymują siatki entomologiczne i odławiają owady. Prezentacja owadów, jakie można spotkać na łące czy w lesie (żywe okazy). Zajęcia realizowane od maja do połowy sierpnia.

                           Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Każde dziecko pod wpływem różnych bajek i przygód superbohaterów marzy, aby zostać jednym z nich. Nic tak nie napawa dziecka dumą, jak posiadanie własnej super mocy, którą może być właśnie umiejętność ratowania drugiego człowieka.            

         Przedszkolaki uczą się  jak należy zachować w razie zagrożenia, wypadku lub niebezpiecznej sytuacji. Jakie czynności po kolei wykonać, kogo powiadomić. Nauka pierwszej pomocy w formie zabawy oraz  zadań, sprzyja pozytywnemu nastawieniu i ułatwia przyswajanie wiedzy.

          Dziecko zdobywa nowe kompetencje, uczy się prawidłowych zachowań i skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Zdobyta wiedza, opanowanie i dobre nawyki mogą sprawić, że zostanie prawdziwym „superbohaterem” ratując komuś życie.

                    Warsztaty etnograficzne i wycieczki edukacyjne

Podczas warsztatów przedszkolaki „wędrują po całym świecie.” Poznają jak żyją ludzie w innych krajach i na różnych kontynentach ich zwyczaje oraz tradycje.Przykładowe tematy zajęć:” W Krainie Wulkanów, Słoneczna Grecja  Szalom Izrael,Wioska Świętego Mikołaja,Hiszpańskie Flamenco,Mongolska Jurta,Między Nami Indianami,Kraj Wschodzącego Słońca,Dzieci Świata,Smocza Indonezja

Współpracujemy również ze środowiskiem lokalnym gdzie dzieci podczas wyjazdów i wycieczek edukacyjnych poznały jak żyli dawniej ludzie z naszego regionu m.in. odwiedziły

Muzeum Regionalne w Bestwiniehttp://www.muzeum.bestwina.pl/ ,Muzeum Beskidzkie w Wiśle http://beskidslaski.pl/muzeum-beskidzkie/,Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniuhttp://etnopark.pl/oferta_edukacyjna, Chlebowa Chata w Górkach Małychhttps://www.chlebowachata.pl/Kozia Zagroda w Brennej https://www.gospodarstwaedukacyjne.pl / Zagroda Żubrów w Pszczyniehttp://www.zubry.pszczyna.pl/

 

 Dzieci z grup starszych wyjeżdżają także na wycieczki edukacyjne,odwiedziły m.in Centrum Nauko-techniki w Świnnejhttps://naukotechnika.pl/  do Sopotni Wielkiej gdzie odbywają się  zajęcia o kosmosie w wybudowanym  obserwatorium astronomicznym w Szkole Podstawowej nr 4  oraz  stacji kosmicznej w skali 1:1 prowadzonych przez Stowarzyszenie Polaris http://www.polaris.org.pl/