Ochrona danych osobowych

                                                          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informujemy, iż w naszej placówce:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Przedszkole Tik-Tak z siedzibą:

43-346 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 206 reprezentowane przez dyrektora zarządzającego Pana Zbigniewa Czanderna

adres e- mail:tiktakbielsko@przedszkoletik-tak.pl

                                                            Klauzula informacyjna
                                                           dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Tik-Tak z siedzibą w 43- 346 Bielsko-Biała ul.Komorowicka 206 reprezentowane przez dyrektora zarządzającego Pana Zbigniewa Czanderna
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres e- mail:tiktakbielsko@przedszkoletik-tak.pl lub telefonując pod numer tel. 694653216 lub 33 810 39 10.
 3. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art.
 • 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 • 7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola
 • 8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim
 • 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu oraz archiwizowane
 • 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 • 11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.
 • 12. Macie Państwo prawo do
 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
 •    13.  W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
 • 14. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne.

     Zbigniew Czanderna

(podpis administratora danych)

                    

                                                           Klauzula informacyjna
                               dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Tik-Tak z siedzibą:43-346 Bielsko-Biała
  ul. Komorowicka 206 reprezentowane przez dyrektora zarządzającego pana Zbigniewa Czanderna
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Tik-Tak w Bielsku-Białej ;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji
  w Przedszkolu Tik-Tak w Bielsku-Białej ;
 3. kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

 Zbigniew Czanderna

(podpis administratora)

Niniejsze klauzule zostały zamieszczone:

 1. Na tablicy ogłoszeń w  przedszkolu
 2. Na stronie internetowej przedszkola