Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną

     Podstawa prawna:

Ustawa z dnia. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643)

 • W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole przyjmuje  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  na afazje i niepełnosprawność ruchową  oraz dzieci posiadające  opinie wczesnego wspomagania rozwoju. Przedszkole posiada własną salę  do zajęć  terapii integracji sensorycznej  oraz zatrudnia wykwalifikowany personel . Kształcenie odbywa się w oddziale ogólnodostępnym. Opłaty za przedszkole dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalane są indywidualnie przez organ prowadzący po analizie kosztów zaleceń zawartych w orzeczeniu.

W jakim celu udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
 •             Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
 •         Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-   pedagogiczną:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą). Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest  
 •    DOBROWOLNE.
 •           Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
 • Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola d/s. pedagogicznych mgr Beata Mynarska – Siwiec.
 • Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: pedagog , logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi placówkami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 • Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną :

 • rodzice;
 • dyrektor przedszkola;
 • nauczyciel – wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem
 • poradnia;
 • asystent nauczyciela;
 • pomoc nauczyciela
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy;
 • organizacja – instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny

       W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 • zajęcia specjalistyczne:rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne(dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),logopedyczne(dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych),rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne(dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 • porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.
 • Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu:
 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu:
 2. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.
 3. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym
 4. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 • wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;
 • analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;
 • rozpoznanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci utrudniających im uczestnictwo w życiu przedszkola.       
 • Gdy już wiemy, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
 • Nauczyciel lub specjalista udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola, który we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.
 • W przypadku, gdy konieczne jest objęcie dziecka  pomocą w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, specjalistycznych lub zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektor (lub wyznaczona przez niego osoba) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form.
 • Planując udzielanie dziecku pomocy dyrektor współpracuje z rodzicami.
 • Gdy mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola (lub wyznaczona przez niego osoba) za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.
 • O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych formach pomocy informuje się rodziców dziecka.

  Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  Kształcenie, wychowanie i opiekę organizuje się w oddziale ogólnodostępnym

 1. Przedszkole zapewnia:
 2. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół (nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem), który opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny IPET, który określa:
 3. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 4. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie do dnia 30 września w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
 5. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 6. Rodzice dziecka otrzymują kopię programu.
 7. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej  w celu współorganizowania kształcenia specjalnego.
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.
 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych : rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności – zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości psychofizycznych lub zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tree View